Returinformation

 

Alla produkter måste returneras i bra skick, i originalförpackningar (när detta är möjligt) och med alla tillbehör för att full ersättning ska vara möjlig.

Packa produkten väl i originalförpackningen, om den finns kvar.

Stoppa ned den nedre delen på den ursprungliga följesedeln hos produkten. Se till att du sparar den övre delen av följesedeln. Om du inte har möjlighet att skicka följesedeln sänder du ditt ordernummer samt faktureringsnamn och adress tillsammans med produkten.

Alla fraktkostnader för returer måste betalas i förskott.

För din egen säkerhet rekommenderar vi att du försäkrar paketet som innehåller din retur.

Behåll spårningsnumret för paketet du returnerar för att säkerställa att det kommer fram till mottagaren.

Du kan förvänta dig kompensation i den betalningsform som användes vid köpet inom 30 dagar efter att vi tagit emot den produkt du skickat tillbaka.

Hantering av elektriskt och elektroniskt avfall

Elektrisk och elektronisk utrustning som tillverkats efter 13 augusti 2005 ska ha denna symbol på produkten:

 

Den här symbolen betyder att produkten antingen måste skickas på reparation och återanvändas eller skickas för hantering och återvinning enligt ett godkänt avfallshanteringssystem.

För att uppfylla kraven i denna lagstiftning och bidra till miljöskyddet är vi glada att kunna erbjuda kostnadsfri återvinningsservice. När du köper en ny produkt från iRobot garanterar vi att den gamla som ska ersättas kommer att hanteras och återvinnas på rätt sätt enligt dessa regelverk. Allt du behöver göra hittar du på kvittot till den nyinköpta produkten så skicka oss den gamla och vi tar hand om resten. Vi kan även ordna med hämtning av den gamla produkten hos dig mot en liten avgift.

Returregler och begränsningar

Alla produkter måste returneras i bra skick, i originalförpackningar (när detta är möjligt) och med alla tillbehör för att full ersättning ska vara möjlig.

Du måste skicka med returblanketten som finns på den medföljande följesedeln. Ta också kopior och spara dessa.

Vi accepterar inte fakturering från utomstående för returnerad vara.

Vid transportskador kontaktas transportören eller vår kundtjänst på 08(0)50644369.

Du kan förvänta dig kompensation i den betalningsform som användes vid köpet inom 30 dagar efter att vi tagit emot den produkt du skickat tillbaka.

Skadad eller felaktig produkt

Om du har fått en skadad eller felaktig produkt kontaktar du en kundtjänstrepresentant inom 30 dagar efter leverans på 08(0)50644369.

Ge representanten ordernummer, produktnummer och spårningsnummer från det ursprungliga e-postmeddelandet med bekräftelse. Representanten behöver också din e-postadress och ditt telefonnummer.

iRobot kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dig med din retur. Om du inte kontaktar kundtjänst är du ansvarig för alla leveranskostnader för returen.

Om kartongen är mycket skadad, kontakta en kundtjänstrepresentant omedelbart på 08(0)50644369. Se till att ha ordernumret tillgängligt när du kontaktar kundtjänstrepresentanten.

Garantier

Konsumenten har rätt att avbryta ordern och får en återbetalning 30 dagar efter att ordern placerades. Robotar har två års garanti för reservdelar och arbete för robotar köpta från 1 januari 2015. Reservdelar och produkter övertar den återstående originalgarantin, eller trettio (30) dagar, vilket som än är längst. Notera att användning av obehöriga produkter från tredje part (såsom batterier) omedelbart annullerar garantin. Alla reservdelar som inte kommer från fabriken kan göra att produkten fungerar felaktigt eller inte alls och kan orsaka skada på produkten och relaterad utrustning (t.ex. laddaren). Omarbetade robotar har en 90 dagars begränsad garanti endast för reservdelar, inklusive batteriet. Alla begränsade garantier startar på inköpsdatumet.

Notera även att garantin är begränsad till det land där du ursprungligen köpte produkten.

Garantiinformation för alla modeller av Roomba dammsugarrobotar finns i bruksanvisningen.

iRobot – Begränsad garanti

Obs! Den här begränsade garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som relaterar till försäljningen av konsumentprodukter.

Översikt

iRobot (”vi”, ”vår”, ”oss”) garanterar att, lydande under de undantag och begränsningar som anges nedan och med början 1 januari 2015, den här produkten (exklusive batterier) ska fungera bra under perioden på två (2) år från inköpsdatumet (”garantiperioden”). För batterier ska en garantiperiod på [tolv (12) månader] tillämpas och ”garantiperioden” ska läsas därefter i hela det här dokumentet. Om produkten inte uppfyller garantistandarden på ett rimligt sätt kommer vi att inom en kommersiellt rimlig tid, utan kostnad, antingen att reparera eller ersätta produkten såsom beskrivs nedan.

Den här begränsade garantin är endast giltig och verkställbar i det land där du har köpt produkten, såsom definieras i våra försäljningsvillkor för konsumenter vilken tillämpades när du köpte produkten.

Att göra en fordran under den begränsade garantin

Om du vill göra en garantifordran kontaktar du den lokala distributören, vars kontaktinformation finns på http://uksupport.irobot.com/app/answers/list/?cc=se. När du kontaktar distributören ska du ha produktens serienummer redo och ha ursprungligt bevis för köp som visar inköpsdatum och alla detaljer för produkten. Våra kolleger råder dig om den process som gäller för att göra en fordran.

Vi ordnar med upphämtning av produkten så snart det är möjligt, förutsatt att du har uppfyllt kravprocessen som specificerats av den lokala distributören. Alla fordran under den begränsade garantin sker genom att du meddelar oss (eller vårt auktoriserade tjänsteföretag/distributör) om den utpekade skadan inom en rimlig tid efter att du har upptäckt den och, i varje fall, före utgången av garantiperioden.

Kompensation

Om en fordran tas emot under garantiperioden och produkten upptäcks ha varit felaktig under garantin ska vi, enligt vårt val:–

• reparera produkten, • ersätta produkten med en produkt som är ny eller som har tillverkats från nya eller användbara begagnade reservdelar och är minst funktionellt likvärdig originalprodukten, eller • ersätta produkten med en produkt som är en ny och uppgraderar modell som minst har en likvärdig eller uppgraderad funktion gentemot originalprodukten.

Så långt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar kommer inte garantiperioden att utökas eller förnyas eller på annat sätt påverkas på grund av efterföljande utbyte, återförsäljning, reparation eller ersättning av produkten. Dock kommer reservdelar som har reparerats eller ersatts under garantiperioden att ha garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under nittio (90) dagar från reparationsdatumet eller ersättningen, vilket som än är längst.

Ersatta eller reparerade produkter, som tillämpligt, kommer att returneras till dig så fort som det är kommersiellt möjligt.

Alla delar av produkten eller annan utrustning som vi ersätter ska bli vår egendom. Om det visas att produkten inte täcks av den här begränsade garantin, förbehåller vi (och våra auktoriserade serviceföretag) rätten att ta ut en hanteringsavgift. När vi reparerar eller ersätter produkten kan vi använda produkter eller reservdelar som är nya, motsvarande nya eller reparerade.

Vad täcks inte?

Om det inte har avtalats i skrift kommer inte garantin att tillämpas om felet/felen relaterar till: (a) normalt slitage (inklusive, men inte begränsat till, slitage av batterier), (b) fel orsakade av tuff eller olämplig hantering eller användning eller skada orsakad av olycka, felaktig användning, försummelse, brand, vatten, blixt eller andra naturfenomen, (c) det faktum att batteriet har kortslutits, om förseglingarna på batteriskyddshöljet eller cellerna är trasiga eller visar bevis på otillåtna ändringar eller om batteriet har använts i annan utrustning än de är specificerade för, (d) ej uppfyllande av instruktionerna för produkten, (e) uppsåtlig eller överlagd skada, försummelse eller försumlighet; (f) användning av reservdelar eller andra ersättningsföremål (inklusive konsumtionsvaror) som inte tillhandahållits eller rekommenderats av oss; (g) någon ändring på produkten som har utförts av dig eller tredje part som inte är auktoriserad av oss, (h) undlåtenhet att korrekt paketera produkten för transport, (i) extrema eller externa orsaker utanför vår rimliga kontroll.

Den här begränsade garantin gäller inte tillbehör och andra konsumtionsvaror, såsom filter eller borstar. Den här begränsade garantin kommer att vara ogiltig om (a) produktens serienummer har tagits bort, raderats, gjorts oläslig, ändrats eller är oläsligt på annat sätt (som bestäms efter vårt eget gottfinnande) eller (b) att du inte uppfyller villkoren i den här garantin eller ditt avtal med oss.

Begränsningar i iRobots ansvarsskyldighet

Den här begränsade garantin är föremål för våra försäljningsvillkor för konsumenter, inklusive (utan begränsning) alla undantag och begränsningar som angetts däri, vilka härmed omfattas genom referens.

Reservdelar och reparationer

För information om reservdelar och reparationer kontaktar du iRobots tekniska support på 08(0)50644369.

Ersättning

Du kan förvänta dig kompensation i den betalningsform som användes vid köpet inom 30 dagar efter att vi tagit emot den produkt du skickat tillbaka.