Returinformation

 

Alla produkter måste returneras i bra skick, i originalförpackningar (när detta är möjligt) och med alla tillbehör för att full ersättning ska vara möjlig.

Packa produkten väl i originalförpackningen, om den finns kvar.

Stoppa ned den nedre delen på den ursprungliga följesedeln hos produkten. Se till att du sparar den övre delen av följesedeln. Om du inte har möjlighet att skicka följesedeln sänder du ditt ordernummer samt faktureringsnamn och adress tillsammans med produkten.

Alla fraktkostnader för returer måste betalas i förskott.

För din egen säkerhet rekommenderar vi att du försäkrar paketet som innehåller din retur.

Behåll spårningsnumret för paketet du returnerar för att säkerställa att det kommer fram till mottagaren.

Du kan förvänta dig kompensation i den betalningsform som användes vid köpet inom 30 dagar efter att vi tagit emot den produkt du skickat tillbaka.

Hantering av elektriskt och elektroniskt avfall

Elektrisk och elektronisk utrustning som tillverkats efter 13 augusti 2005 ska ha denna symbol på produkten:

 

Den här symbolen betyder att produkten antingen måste skickas på reparation och återanvändas eller skickas för hantering och återvinning enligt ett godkänt avfallshanteringssystem.

För att uppfylla kraven i denna lagstiftning och bidra till miljöskyddet är vi glada att kunna erbjuda kostnadsfri återvinningsservice. När du köper en ny produkt från iRobot garanterar vi att den gamla som ska ersättas kommer att hanteras och återvinnas på rätt sätt enligt dessa regelverk. Allt du behöver göra hittar du på kvittot till den nyinköpta produkten så skicka oss den gamla och vi tar hand om resten. Vi kan även ordna med hämtning av den gamla produkten hos dig mot en liten avgift.

Returregler och begränsningar

Alla produkter måste returneras i bra skick, i originalförpackningar (när detta är möjligt) och med alla tillbehör för att full ersättning ska vara möjlig.

Du måste skicka med returblanketten som finns på den medföljande följesedeln. Ta också kopior och spara dessa.

Vi accepterar inte fakturering från utomstående för returnerad vara.

Vid transportskador kontaktas transportören eller vår kundtjänst på 08(0)50644369.

Du kan förvänta dig kompensation i den betalningsform som användes vid köpet inom 30 dagar efter att vi tagit emot den produkt du skickat tillbaka.

Skadad eller felaktig produkt

Om du har fått en skadad eller felaktig produkt kontaktar du en kundtjänstrepresentant inom 30 dagar efter leverans på 08(0)50644369.

Ge representanten ordernummer, produktnummer och spårningsnummer från det ursprungliga e-postmeddelandet med bekräftelse. Representanten behöver också din e-postadress och ditt telefonnummer.

iRobot kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dig med din retur. Om du inte kontaktar kundtjänst är du ansvarig för alla leveranskostnader för returen.

Om kartongen är mycket skadad, kontakta en kundtjänstrepresentant omedelbart på 08(0)50644369. Se till att ha ordernumret tillgängligt när du kontaktar kundtjänstrepresentanten.

 

Om produkten köps utanför Tyskland:

 

iRobot – begränsad garanti

 

1. TILLÄMPLIGHET OCH KONSUMENTSKYDDSRÄTTIGHETER

(1) iRobot UK Ltd., 111 Buckingham Palace Road, London SW1W 0SR, Storbritannien (”iRobot”, ”vi”, ”vår” och/eller ”oss”) tillhandahåller en begränsad garanti för denna produkt i den omfattning som anges i avsnitt 5 och omfattas av följande villkor.

(2) Denna begränsade garanti beviljar oberoende rättigheter och utöver lagstadgade rättigheter enligt lagstiftningen om försäljning av konsumentprodukter. Den begränsade garantin utesluter eller begränsar inte sådana rättigheter. Du kan välja om du vill utöva rättigheter enligt den begränsade garantin eller lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lagstiftning gällande försäljning av konsumentprodukter. Villkoren i denna begränsade garanti gäller inte de lagstadgade rättigheterna enligt de lagar som gäller försäljning av konsumentprodukter. Dessutom ska denna begränsade garanti varken utesluta eller begränsa dina rättigheter gentemot säljaren av produkten.

 

2. GARANTINS OMFATTNING

(1) iRobot garanterar att (med undantag för begränsningarna i avsnitt 5) denna produkt inte har material- eller processfel under en period på två (2) år från inköpsdatumet ("garantiperioden"). Om produkten inte uppfyller garantistandarden kommer vi, inom en kommersiellt rimlig tidsperiod och kostnadsfritt, att reparera eller byta ut produkten enligt beskrivningen nedan.

(2) Denna begränsade garanti är endast giltig och kan åberopas i det land där du köpte produkten, förutsatt att det landet finns med på listan över angivna länder (http://global.irobot.com/).

 

3. GÖRA ETT ANSPRÅK ENLIGT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN

(1) Om du vill göra ett garantianspråk kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller en återförsäljare vars kontaktuppgifter finns på http://global.irobot.com/. När du kontaktar din återförsäljare bör du ha serienumret på din produkt till hands och det ursprungliga inköpsbeviset från en auktoriserad återförsäljare med inköpsdatum och fullständig information om produkten. Våra kollegor ger dig då råd om den process som krävs för att göra anspråk.

(2) Vi (eller vår auktoriserade distributör eller återförsäljare) måste underrättas om eventuella påstådda defekter inom rimlig tid efter det att de har kommit till din kännedom och måste under alla omständigheter begäras senast vid utgången av garantiperioden plus ytterligare en period på fyra (4) veckor.

 

4. ÅTGÄRD

(1) Om vi får din begäran om garantianspråk inom garantiperioden, enligt definitionen i avsnitt 3, punkt 2, och produkten befinns ha gått sönder under garantin, ska vi, efter eget behag:

• reparera produkten

• byta ut produkten mot en ny produkt eller som har tillverkats av nya eller begagnade delar och som åtminstone är funktionellt likvärdig med originalprodukten, eller

• byta ut produkten mot en produkt som är en ny och uppgraderad modell som har minst likvärdig eller uppgraderad funktionalitet jämfört med originalprodukten.

När vi reparerar eller ersätter produkten kan vi komma att använda produkter eller reservdelar som är nya, motsvarande nya eller reparerade.

(2) Dock kommer reservdelar som har reparerats eller ersatts under garantiperioden att omfattas av garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under nittio (90) dagar från och med reparationsdatumet eller ersättningen, vilket som varar längst.

(3) Ersatta eller reparerade produkter, som tillämpligt, kommer att returneras till dig så fort det är kommersiellt möjligt. Alla delar av produkten eller annan utrustning som vi ersätter tillfaller oss.

 

5. VAD OMFATTAS INTE?

(1) Denna begränsade garanti gäller inte batterier, tillbehör eller andra förbrukningsartiklar, t.ex. filter, borstar, påsar för kassering av skräp, rengöringsdukar eller rengöringslösningar.

(2) Såvida inte det skriftligen avtalats, gäller den begränsade garantin inte om defekten/defekterna avser: (a) normalt slitage, (b) fel som orsakas av grov eller olämplig hantering eller användning eller skada som orsakats av olyckor, felaktig användning, försummelse, brand, vatten, blixtnedslag eller andra naturfenomen, (c) underlåtenhet att följa produktinstruktionerna, (d) uppsåtlig eller avsiktlig skada, försummelse eller försumlighet, (e) användning av reservdelar, en otillåten rengöringslösning i förekommande fall eller andra reservdelar (inklusive förbrukningsartiklar) som inte tillhandahållits eller rekommenderats av oss, (f) alla ändringar eller modifieringar av produkten som har utförts av dig eller en tredje part som inte godkänts av oss, (g) underlåtenhet att på lämpligt sätt förpacka produkten för transport, (h) extrema eller externa orsaker utöver vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, haverier, fluktuationer eller avbrott i elströmmen, internetleverantörens tjänst eller trådlösa nätverk, (i) svag och/eller inkonsekvent trådlös signalstyrka i hemmet.

(3) Denna begränsade garanti är ogiltig om (a) produktens serienummer har tagits bort, raderats, vanställts, ändrats eller är oläsligt på något sätt (enligt vårt eget gottfinnande), eller (b) du bryter mot villkoren i denna begränsade garanti eller ditt avtal med oss.

 

6. iROBOTS ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

(1) iRobot ger inga garantier, uttryckligen eller underförstått överenskomna, utöver de begränsade garantier som anges ovan.

(2) iRobot är endast ansvarig för uppsåt och grov vårdslöshet i enlighet med gällande lagbestämmelser för skadestånd eller ersättning av utgifter.

I alla andra fall som iRobot kan hållas ansvarig, såvida inte annat anges ovan, begränsas iRobots ansvar till endast förutsebara och direkta skador. I alla andra fall är iRobots ansvar uteslutet med förbehåll för ovanstående bestämmelse.

Ansvarsbegränsning gäller inte för skador som orsakas av skador på liv, kropp eller hälsa.

 

7. YTTERLIGARE VILLKOR

För produkter som köpts i Frankrike gäller även följande villkor:

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité (article L. 217-4 du Code de la Consommation).

Le bien est conforme au contrat :

1° s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (article L. 217-5 du Code de la Consommation).

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien (article L. 217-12 du Code de la Consommation).

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention (article L. 217-16 du Code de la Consommation).

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du Code Civil).

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code Civil, alinéa 1er).

 

För produkter som köpts i Italien gäller även följande villkor:

Om du är konsument har du, utöver denna begränsade garanti, rätt till den lagstadgade garanti som ges till konsumenter enligt avsnitt 128–135 i den italienska konsumentkoden (lagdekret nr 206/2005). Denna begränsade garanti påverkar inte den lagstadgade garantin på något sätt. Den lagstadgade garantin gäller i två år från leverans av den här produkten och kan utnyttjas inom två månader efter upptäckt av den aktuella defekten.

 

För produkter som köpts i Belgien gäller även följande villkor:

Om du är konsument har du, utöver denna begränsade garanti, rätt till två års lagstadgad garanti i enlighet med bestämmelserna om försäljning av konsumtionsvaror i den belgiska civillagen. Denna lagstadgade garanti börjar gälla samma dag som produkten levereras. Denna begränsade garanti är ett tillägg till och påverkar inte den lagstadgade garantin.

 

För produkter som köpts i Nederländerna gäller även följande villkor:

Om du är konsument gäller denna begränsade garanti utöver och påverkar inte dina rättigheter enligt bestämmelserna om försäljning av konsumtionsvaror i bok 7, avdelning 1 i den nederländska civillagen.